Stockwik publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

STOCKWIKS MEST FRAMGÅNGSRIKA ÅR

Som Stockwik ser ut idag uppgår nettoomsättningen till 559,8 (569,2) MSEK och EBITDA till 65,6 (69,3) MSEK proforma inklusive alla nu befintliga portföljbolag.

Det är med stor ödmjukhet vi för Stockwiks vidkommande konstaterar att år 2020 var Stockwiks mest framgångsrika år hittills. Vi gjorde tre riktigt fina förvärv i form av Admit Ekonomi, Däckbolaget i Växjö och RUN Communications som också utgör Stockwiks hittills största. Med ett överväldigande intresse uppnådde vi en teckningsgrad större än 500 procent i vår företrädesemission och den efterföljande obligationen togs också emot mycket väl, blev kraftigt övertecknad och fick en utökad ram.

Totalt sett har koncernen tacklat pandemin mycket bra. Stockwiks inriktning på konjunkturokänsliga och stabila företag har visat sin styrka även i den utmaning som världen har drabbats av med Covid-19. I och med alla de gjorda förvärven har Stockwik också fortsatt att minska koncernens risk genom ytterligare diversifiering och förutsättningarna till fortsatta förvärv bedömer vi som goda.

För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 498,1 (513,4) MSEK i nettoomsättning och 52,7 (60,6) MSEK i EBITDA, en god och tillfredsställande nivå i linje med vad som kommunicerats tidigare. Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 252,1 (165,5) MSEK samt att nettoskuld/EBITDA rullande 12 månader proforma uppgick till 4,8 (2,7). Efter förvärv av Kolarviks Sten & Trädgård och SOCAB redovisar koncernen proforma 559,8 (569,2) MSEK i nettoomsättning och 65,6 (69,3) MSEK i EBITDA. Efter förvärv av Kolarviks Sten & Trädgård och SOCAB uppgick nettoskulden till 269,4 (159,4) MSEK samt att nettoskuld/EBITDA rullande 12 månader proforma uppgick till 4,1 (2,3).

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 144,1 (124,9) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,3 (15,0) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 4,1 (3,0) MSEK uppgick EBITDA till 7,2 (12,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 6,6 (11,1) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,3 (9,3) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,2 (0,1) MSEK uppgick EBIT till 3,1 (9,2) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,0 (1,4) MSEK, varav -8,0 (-5,7) MSEK utgjorde avskrivningar och - (-) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -1,47 (0,32) SEK, efter utspädning till -1,47 (0,31) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 438,8 (346,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 37,0 (31,0) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 13,6 (9,3) MSEK uppgick EBITDA till 23,4 (21,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 19,8 (19,0) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,2 (12,3) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,8 (0,4) MSEK uppgick EBIT till 9,4 (11,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,8 (27,6) MSEK, varav -26,8 (-18,7) MSEK utgjorde avskrivningar och 16,9 (32,0) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -0,18 (6,69) SEK, efter utspädning till -0,18 (6,53) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska ske

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Attachment